n5

วันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2562 ณ ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี

n4

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมประจำเดือน โดยมี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้ร่วมแสดงเจตนารมย์ให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อปลุกกระแสสังคมปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

n2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาสารตกค้าง ณ บ้านท่าหนองเทา ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

n3

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกตรวจติดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยบริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และถ่ายพยาธิ สัตว์ของโครงการ ณ ตำบลพันดอน ตำบลท่าลี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

n1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์รัชพล สืบพรหม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับนายพิทยากร อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ร่วมกับตลาดนัดโค-กระบือศรีธาตุ ร่วมดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่ตลาดนัดโค-กระบือ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

More Articles ...