n65

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสูง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน ที่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4,16 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้คือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 202 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวม 12 ตัว