n64

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์ ศพก. นายอุทัย หัตถประนิตย์ บ้านวังหน้าผา ต. เสอเพลอ อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมีนายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เช่น แร่ธาตุก้อน ยาปฏิชีวนะชนิดละลายน้ำ ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ สัตว์ปีก วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 250 คน