n63

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบที่ 2/2561 บ้านแสงบูรพา หมู่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี