n54

       วันที่ 25 เมษายน 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี  ในการนี้ได้บริการจ่ายเวชภัณฑ์ และวิตามินสำหรับสัตว์ นำเสนอนิทรรศการด้านการเลี้ยงสัตว์ และเรื่องที่เกี่ยวข้องพร้อมแจกเอกสารวิชาการ จำนวนเกษตรกรที่มาใช้บริการ 87 ราย