n3

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกตรวจติดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยบริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และถ่ายพยาธิ สัตว์ของโครงการ ณ ตำบลพันดอน ตำบลท่าลี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี