n4

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมประจำเดือน โดยมี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้ร่วมแสดงเจตนารมย์ให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อปลุกกระแสสังคมปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี