n8

วันที่ 15 กันยายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคลัมปี สกิน โดยมีนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน