n9

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2564 ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เกษตรกร จำนวน 20 ราย