n1

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายยุทธนา ชุมโคตร สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสัตว์ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดจำปา บ้านนาพู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี