n2

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ"  วันที่ 6 มกราคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานีออกพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อจำนวน 6 ฟาร์มในพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด,ตำบลนิคมสงเคราะห์และตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี