n3

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ 13 มกราคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกเขตในพื้นที่ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสุรพล ธัญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลแก่เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังโครงการ เพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศ ยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ฯ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี