n11

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว ออกดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวให้แdjประชาชน ณ ศูนย์กีฬาชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้น 18 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 7 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว