n10

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ”วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้แก่กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 20 ตัว ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี