n19

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ" วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาน,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,ภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมการทำบุญกระดูกควายมรดกโลกบ้านเชียง การโชว์ควาย สวยงาม,การสาธิตการผสมเทียมการถ่ายพยาธิ ,การฉีดวัคซีนป้องกันโรค,พืชอาหารสัตว์และการแจกปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ทั้งนี้มีนายสัตวแพทย์สุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี  ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมการประกวดควาย จำนวน 10 รุ่น เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี 2565