n20

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 .สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกเจาะเลือดโคนม กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบลูเซลล่า ในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี