n25

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–15.00 น. ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ออกรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย บำรุงสุขภาพและตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ แก่โค-กระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่ ม.8,10 ต.อุ่มจาน ม.5,8 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ฯ จ.อุดรธานี