n17

“ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไผ ออกดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ในการดูแลสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆในสัตว์โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุขภาพสัตว์หลังรับการผ่าตัดทำหมัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้น 51 ตัว แบ่งเป็น แมวเพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 17 ตัว สุนัขเพศเมีย 16 ตัว สุนัขเพศผู้ 2 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  พิษสุนัขบ้า จำนวน 68 ตัว