n18

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่อำเภอเพ็ญ  ดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน 2 ฟาร์ม ผลการตรวจไม่พบข้อบกพร่อง จำนวน 1 ฟาร์ม  และตรวจพบข้อบกพร่อง จำนวน 1 ฟาร์ม ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในบางส่วน และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต โดยให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 15 วัน
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"