n36

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดทำหมันในสุนัข - แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครอุดรธานี ณ ชุมชนโพธิ์สว่าง 1 (วัดทองคายนิมิต) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี