n37

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่อำเภอกุมภวาปี หนองวัวซอ และเมืองอุดรธานี ดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จำนวน 3 ฟาร์ม ผลการตรวจ พบข้อบกพร่องซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ในบางส่วน โดยให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน