n39

วันที่  4 กันยายน 2566   นายประมวล บ้างตำรวจปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ วงเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ 2566 ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงฝนตกชุก เน้นย้ำการควบคุม ป้องกันพาหะนำโรค และการสุขาภิบาลฟาร์ม เป็นต้น ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี