n40

วันที่  5 กันยายน 2566 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองสำโรง ออกดำเนินการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ในการดูแลสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆในสัตว์โดยเฉพาะการ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุขภาพสัตว์หลังรับการผ่าตัดทำหมัน ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้นจำนวน 23 ตัว แบ่งเป็น แมวเพศเมีย 7 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 10 ตัว และสุนัขเพศผู้ 3 ตัว