n47

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานโดยนายเกรียงศักดิ์ บุตรเคน ปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ได้มอบหมายให้ นางสาวพรสวรรค์ เหลี่ยมไตร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นางสาววิลานี ทับทานี นักวิชาการสัตวบาล และ นางสาวขรินทร์ทิพย์ นามมูลตรี ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว แก่เกษตรกรจำนวน 2 ราย ได้แก่ ต.หนองหานและต.ดอนหายโศก อ..หนองหาน จ.อุดรธานี อีกทั้งยังให้คำแนะนำในการดูแลแผลหลังการผ่าตัด ยาที่ใช้ และวิธีการทำแผลผ่าตัด ให้เจ้าของสัตว์รับทราบ