n46
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร ตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ฟาร์มญาฐิกมล ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี