n55

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานเจาะเลือดโคนม เพื่อสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา วัณโรคประจำปี 2567 จำนวน 4 ฟาร์ม โคนม  จำนวน 76 ตัว ในพื้นที่ต.หมากหญ้า ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี