n54

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่อำเภอทุ่งฝน ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (GMP) ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งฝน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการ รักษามาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี คัดน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพที่ดี สร้างความมั่นใจก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคต่อไป