n5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และขยายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) แก่เกษตรกรและประชาชน ณ สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี