ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2562

โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2562

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในรูปแบบ (Functional exercise : FEX)

***************************************

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 /2562

  • แบบฟอร์ม IDP A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล Excel รายละเอียด
  • แบบฟอร์ม IDP A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล scan รายละเอียด
  • แบบฟอร์ม IDP B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) Excel รายละเอียด
  • แบบฟอร์ม IDP B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) scan รายละเอียด

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) 

หนังสือบันทึกข้อความ รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/256

หนังสือนำส่ง รายละเอียด   

1.หลักฐานการวางแผน

1.1 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคคลากร รายละเอียด

1.2 รายชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียด

1.3 รายงานการประชุม  รายละเอียด

1.4 ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงาน  รายละเอียด

1.5 หนังสือแจ้ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/ปศุสัตว์อำเภอแจ้งบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม  รายละเอียด

1.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ รายละเอียด

2.หลักฐานการดำเนินการ

2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียด

2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม รายละเอียด

2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียด

3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม รายละเอียด

3.2 คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม รายละเอียด

3.3 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล รายละเอียด

3.4 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา (แบบประเมินผลการเรียนรู้) รายละเอียด

4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

4.1 รายงานการติดตามผล สรุปการประเมินและคะแนนเฉลี่ย  รายละเอียด

4.2 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคล จากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ  รายละเอียด

4.3 แบบประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติ  รายละเอียด