แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2563

       1.หลักฐานการวางแผน

         1.1 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคคลากร รายละเอียด
          1.2 รายชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียด

          1.3 รายงานการประชุม  รายละเอียด

 •   1.4 ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงาน  รายละเอียด

    1.5 หนังสือแจ้ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/ปศุสัตว์อำเภอแจ้งบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม  รายละเอียด

    1.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ รายละเอียด

  2.หลักฐานการดำเนินการ

  2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียด

  2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม รายละเอียด

  2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียด

  3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

  3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม รายละเอียด

  3.2 คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม รายละเอียด

  3.3 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล รายละเอียด

  3.4 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา (แบบประเมินผลการเรียนรู้) รายละเอียด

  4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

  4.1 รายงานการติดตามผล สรุปการประเมินและคะแนนเฉลี่ย  รายละเอียด

  4.2 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคล จากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ  รายละเอียด

  4.3 แบบประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติ  รายละเอียด

 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักฐานการดำเนินการ

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียด

2. ภาพถ่ายกิจกรรม รายละเอียด

3. บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียด 

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

1. สรุปผลการจัดกิจกรรม รายละเอียด

2. คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม รายละเอียด

3. สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล รายละเอียด

4. แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา (แบบประเมินผลการเรียนรู้) รายละเอียด

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

1. คะแนนเฉลี่ยรายบุคคล จากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ  รายละเอียด

2. แบบประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติ  รายละเอียด