n21

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ อุเทน หมั่นจิตร กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น.ส ดารารัตน์ ศรีอุดร นางหญิง แก้วเกิด นางเยาวมาลย์ คำโคตร และ นายยุทธภูมิ ปริวันตา ปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหยวก อำเภอนำ้โสม จังหวัดอุดรธานี