n22

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ออกดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล หลอดลมอักเสบและวัคซีนอหิวาต์เป็ด/ไก่ ในไก่พื้นเมืองที่ฟาร์มนายวีรภัทร วงศ์โพธิสาร เลขที่ 126 ม.3 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุรธานี ทำวัคซีนนิวคาสเซิล/หลอดลมอักเสบติดต่อไก่พื้นเมืองจำนวน 196 ตัว ทำวัคซีนอหิวาต์ฯ จำนวน 100 ตัว

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ”
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน
ออก
ดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล หลอดลมอักเสบและวัคซีนอหิวาต์เป็ด/ไก่ ในไก่พื้นเมืองที่ฟาร์มนายวีรภัทร วงศ์โพธิสาร เลขที่ 126 ม.3 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุรธานี ทำวัคซีนนิวคาสเซิล/หลอดลมอักเสบติดต่อไก่พื้นเมืองจำนวน 196 ตัว ทำวัคซีนอหิวาต์ฯจำนวน 100 ตัว