n19

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการตรวจต่ออายุการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (GMP) ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหนองวัวซอ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการ รักษามาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี คัดน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพที่ดี สร้างความมั่นใจก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคต่อไป