n21

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2/2566 ในพื้นที่ บ้านดงง่าม หมู่ที่ 2 และบ้านนางาม หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี