n22

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่อำเภอสร้างคอม และอำเภอบ้านผือ ดำเนินการตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม  ผลการตรวจไม่พบข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร