n23

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฎิบัติงานรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอำเภอหนองวัวซอและฟาร์มโคนมในพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี