n29

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่อำเภอสร้างคอม ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน 2 ฟาร์ม ผลการตรวจพบข้อบกพร่องทั้ง 2 ฟาร์ม ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในบางส่วน โดยให้แก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 15 วัน