n30

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกตรวจรับและดูแลสุขภาพโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.โพธิ์ศรีสำราญ ณ คอกกักสัตว์บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี พบว่าโคมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี