n32

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี