n41

วันที่ 5 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ  ตรวจรับแม่กระบือ จำนวน  30 ตัว ตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ  พร้อมประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  30 ราย  ณ  คอกกักสัตว์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังสามหมอ  อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี