n42

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​พิบูลย์รักษ์ ติดตาม​ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำส่งเสริมในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร​ บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี​