n43

วันที่ 3 ตุลาคม 2566  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานให้บริการเกษตรกร  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนเป็นจำนวน 4 ราย