n44

วันที่ 3 ตุลาคม 2566  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์และแจ้งผู้ประกอบการรายเดิมให้ไปยื่นต่อใบอนุญาต และแจ้งผู้ประกอบการ  รายใหม่ให้ไปยื่นขออนุญาตขายอาหารสัตว์ รวมทั้งสิ้น 6 ร้าน ในพื้นที่ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี