n45

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี และด่านกักกันสัตว์อุดรธานี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1. บุญลี โฟรเซ่น

2. VC MEAT

3.ห้องเย็นแมคอุดร         

4.ห้องเย็นมงคลทรัพย์                 

5.ห้องเย็นสมดี ซีฟู้ดส์           

6.บุญศิริโฟรเซ็นโปรดักส์ จำกัด                                 

ผลการตรวจสอบไม่พบการ กระทำความผิด