n50

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาดออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม จำนวน 2 ฟาร์ม ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ครั้งที่ 1/2567 พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำการเก็บรักษาและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม   ณ ฟาร์ม พงษ์พัฒน์ ฟาร์ม หมู่ที่1 ต.โนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี