n52

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ ช่วยทำคลอดโค ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำส่งเสริมในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี