n53

วันที่ 1-12 ธันวาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต อาทิ เช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดเทศ ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2566  ณ ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี