n2

วันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำหนองแสง บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และให้บริการจ่ายวัคซีนสัตว์ปีก ให้แก่เกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำในการทำวัคซีนในสัตว์ปีก การเลี้ยงและดูแลสัตว์ แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี