แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2563

 

 1.หลักฐานการวางแผน

          1.1 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคคลากร รายละเอียด
          1.2 รายชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียด

          1.3 รายงานการประชุม  รายละเอียด

          1.4 ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงาน  รายละเอียด

          1.5 หนังสือแจ้ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/ปศุสัตว์อำเภอแจ้งบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม  รายละเอียด   

          1.6 หนังสือแจ้ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/ปศุสัตว์อำเภอแจ้งบุคลากร ส่งแบบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธี e-Learning รายละเอียด

 • 2.หลักฐานการดำเนินการ

 • 2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียด

  2.2 ใบประกาศนียบัตร รายละเอียด

  3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

  3.1 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล รายละเอียด

  3.2 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา (แบบประเมินผลการเรียนรู้) รายละเอียด

  4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

  4.1 รายงานการติดตามผล สรุปการประเมินและคะแนนเฉลี่ย  รายละเอียด

  4.2 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคล จากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ  รายละเอียด

  4.3 แบบประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติ  รายละเอียด