n2

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ"  วันที่ 6 มกราคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานีออกพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อจำนวน 6 ฟาร์มในพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด,ตำบลนิคมสงเคราะห์และตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

n1

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ" วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายยุทธนา ชุมโคตร สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสัตว์ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดจำปา บ้านนาพู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

n26

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัตงานตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มโคนม จำนวน 5 ฟาร์ม ตามแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรมตรวจรองมาตรฐานฟาร์ม ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n27

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้น 27 ราย

n25

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab จากฟาร์มไก่ไข่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และฟาร์มไก่ไข่ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน (Non-GAP) จำนวน 6 หลอดตัวอย่าง/ฟาร์ม (ไก่ไข่ 5 ตัว/1 หลอดตัวอย่าง) ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เนื้อหาอื่นๆ...